Nehnuteľnosť

08.04.2009 03:28

Podľa občianskeho zákoníka za nehnuteľnosť sa považujú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Podľa stavebného zákona je stavba spojená konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa považuje:

a.)   spojenie pevným základom
b.)   upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo stavbu
c.)    ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe
d.)   pripojenie do siete a zariadenia technikého vybavenia územia
e.)   umiestnenie pod stavbou

Stavby sa podľa stavebno- technického vyhotovenia a účelu delia na:

1. inžinierske (diaľnice, cesty, mosty, rafinérie, stavby chemických zariadení, koksovne, stavby ťažkého priemyslu..)
2. pozemné – priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov (nemusia mať steny, ale musia mať strechu

Pozemné stavby podľa účelu členíme na:

a.)   bytové budovy
b.)   nebytové priestory

Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Patria sem:

  • bytové domy
  • rodinné domy
  • ostatné budovy na bývanie ( detské, študenské domovy, domovy pre dôchodcov...)

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo 4 a viac bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac 3 byty, 2 nadzemné podlažia a podkrovie.

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaným do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Pozemok predstavuje časť zemského povrchu. Táto časť je od susedných častí oddelená hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Pozemky