Registrácia na Daňovom úrade pre všetkých prenajímateľov bytových a nebytových priestorov (od 01.01.2010)

03.12.2009 16:07

 

Novela zákona o správe daní a poplatkov ukladá všetkým prenajímateľom nehnuteľností povinnosť registrácie na príslušnom daňovom úrade, aj tým ktorí nemajú živnosť na prenajímanie nehnuteľností, aj tým, ktorí prenajímajú, čo i len časť svojej nehnuteľnosti (jednu izbu, časť garáže a pod.). zmluva o prenájme musí byť p í s o m n á.

  

REGISTRÁCIA NA DAŇOVOM ÚRADE

 

1. Po 1. januári 2010 plynie povinnosť registrácie na daňovom úrade pre všetkých prenajímateľov nehnuteľností a to do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom sa nehnuteľnosť alebo jej časť prenajíma

 

 2. Na vznik nájomného vzťahu sa nevyžaduje písomná zmluva, ale pre daňové účely je potrebná spísaná minimálne zápisnica o nájme

 

3. Podkladom pre zaregistrovanie sa na daňovom úrade (podľa miesta trvalého bydliska) je tlačivo „Prihláška na registráciu daňovníka

  

4. Po overení údajov z „Prihlášky na registráciu daňovníka“, Daňový úrad daňovníkovi pridelí DIČ (daňové identifikačné číslo) a vydá osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ. Registrácia je bezplatná.

  

5. Zmeny uvádzané v prihláške je daňovník povinný nahlásiť Daňovému úradu do 30 dní od zmeny, ako aj v prípade ukončenia prenajímania nehnuteľnosti.

  

6. Zaregistrovanému daňovníkovi (má DIČ) plynie oznamovacia povinnosť (30 dní lehota)

  

7. Pri nesplnení si registračnej alebo oznamovacej povinnosti hrozí prenajímateľovi pokuta vo výške od 66,38 až 3319,39 Eura.

  

8. Z príjmu za prenájom nehnuteľnosti (ak nie je príjem na živnosť) sa odvody na zdravotné ani sociálne poistenie neplatia. Po prekročení príjmu za „oslobodenú hranicu“ ( päťnásobok životného minima za príslušný rok, tento rok 2009 je do 894,60 Eura oslobodenie) sa zdaňuje prevýšená suma. Upravený príjem sa znižuje o výdavky (paušálne o 40%).

  

Ak daňovník dosiahne okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z prenájmu nepresahujúce zákonom stanovenú oslobodzujúcu hranicu, nemusí podávať daňové priznanie, môže požiadať zamestnávateľa. Ak by prekročil hranicu oslobodenia musí si aj zamestnanec podať daňové priznanie.

 

Agenda nehnuteľností: PRENÁJOM

 

Spracoval: Miloš Kasal